ماساژ جنسی و تاثیرات فوق العاده آن(۳)

admin نظر 0 ۳۰ آذر ۱۳۹۸

روشھای انجام ماساژ جنسی
– ۱با استفاده از کف ھردو دست بدن طرف مقابل را دایره وار ماساژ دھید.این دایره را از مرکز بھ
خارج بکشید و روی قسمتھای استخوانی بدن زیاد فشار ندھید.میتوانید ماساژ را با نوک انگشتان یا کف
دست انجام دھید.ھمیشھ بدن او را بھ آھستگی ماساژ دھید
– ۲ھمسر شما بھ شکم دراز میکشد وشما روی رانھای او مینشینید.کف دست خود را روی باسن او
گذاشتھ انگشتھا را بطرف بالا)سرش( نگھ دارید.حالا با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرف
سرش بالا ببرید .ھنگامیکھ بھ گردن رسیدید دستھا را بطرف شانھ ھا ببرید.شانھ و بازو را بمالید و از
آنجا بھ سمت باسن بروید و دوباره از اول شروع کنید
– ۳در یک طرف او بنشینید و دستھا را دوطرف ستون مھره ھا بگذارید و کمر او را بھ طرف لگن و
ران بمالید.اغلب مردان و زنان از این نکتھ شکایت دارند کھ از لحاظ جنسی بھ رضایت کامل نمیرسند
بدون آنکھ از خودشان بپرسندآنھا از رابطھ جنسی چھ میخواھند وچرا بھ ارتباط جنسی نیاز دارند.
در اولین قدم شما باید بدن خود را بخوبی بشناسید.بدن خود را لمس کرده و آنرا نوازش کنید تا بفھمید کھ
چھ میخواھید.بیاد داشتھ باشید کھ عشق و علاقھ فقط در لمس مکانیکی بدن خلاصھ نمیشود
در حین رابطھ جنسی شما میتوانید با صدا وتغییر قیافھ خود طرف مقابل را راھنمایی کنید یا اینکھ دست
او را بگیرید و روی قسمتھایی از بدنتان بگذارید کھ از تحریک آنھا احساس لذت بیشتری میبرید و بھ این
ترتیب ھمسرتان را راھنمایی کنید
مواقعی ھست کھ گفتار کاربردی ندارند و شما باید با رفتارتان با طرف مقابل ارتباط برقرار نمایید.انسان
نیازفراوانی بھ لمس دارد و ھمین موضوع اھمیت ماساژ جنسی را برای زوجھا بیشتر میسازد.گاھی
ھمین لمس بدن و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زیاد حتی ممکن است بھ ارگاسم نیز منجر شود .

ادامه دارد.


0 نظر

پاسخی بگذارید