۱- کلیتوریس منبع لذت است. این نقطه به تنهایی حاوی بیش از ۸۰۰۰ پایانه عصبی است، که دو برابر مقداری است که در آلت تناسلی مردان وجود دارد و تنها…